logo

תהליך ההרשמה והקבלה לשנה"ל תשע"ח, 2017-2018

מועמד/ית יקר/ה,

אנו שמחים ומודים לך על התעניינותך בתכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד.

 בדפים הבאים מופיע מידע על התכנית ועל תהליך ההרשמה. אנו מקווים כי החומר יהיה לך לעזר.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין הקשורים בתכנית או בהליכי ההרשמה.

בברכה חמה,

                                                        ד"ר תרצה יואלס                                                            

ראש תכנית 

תנאי הקבלה והליך ההרשמה תשע"ח

ההרשמה לתואר שני מסתיימת ביום שישי בתאריך 31.3.2017

  • תואר ראשון בציון 85 ומעלה לפחות ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל במקצוע רלוונטי

 עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, סיעוד, חינוך, משפטים, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה,

וכל תחום אחר שניתן יהיה להראות את הרלוונטיות שלו  ליעדי התכנית.

3 שנות ניסיון בעבודה עם ילדים 

 בחינת כניסה באנגלית

כל המועמדים יידרשו לעבור בחינת כניסה באנגלית.

בחינות הכניסה באנגלית יתקיימו בתאריכים:

  1. יום שישי 24.2.2017 בשעה 09:00
  2. יום שישי 31.3.2017 בשעה 09:00

מועמד יכול  לגשת לבחינה אחת בלבד ורק לאחר ביצוע הרשמה לתכנית.

-          מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.

-          התאריכים המצוינים הינם מועדי הבחינה היחידים; לא יישלחו זימונים ייחודיים.

-          חובה להצטייד בתעודת זהות.

-          מותר להשתמש במילון.

-          חדרי הבחינה יפורסמו באתר ההרשמה וביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה. 

מועמדים בעלי צרכים מיוחדים (לקות למידה או לקות רפואית), מתבקשים להעביר למזכירות החוג אישור רשמי על ההקלות שקבלו במסגרת לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/מכללה בה למדו.

על כל מועמד למלא את הנספח  הנמצא  בסוף חוברת זו. 

רישום לאוניברסיטה כמועמד לתואר שני בתכנית בהתפתחות הילד  

על כל מועמד לערוך רישום לאוניברסיטת חיפה כמועמד לתואר שני בתכנית בהתפתחות הילד לשנה"ל תשע"ח.

ניתן לערוך את ההרשמה גם דרך האינטרנט בכתובת: http://harshama.haifa.ac.il

לפרטים לגבי ההרשמה ניתן לפנות למחלקת ההרשמה לתארים מתקדמים בטלפונים:

04-8240663, 04-8249103, 04-8249991.

את ערכות ההרשמה יש לשלוח לכתובת:

מחלקת ההרשמה לתארים מתקדמים

בית הסטודנט

קומה 1

הר הכרמל

חיפה 31905

את קורות החיים ותיאור עצמי יש לשלוח :

למרכז לחקר התפתחות הילד

התכנית לתואר שני בהתפתחות הילד

בניין רבין קומה 6

חדר 6034

אוניברסיטת חיפה

הר הכרמל

חיפה 31905

החוג ידון רק במועמדים שהשלימו את הליך ההרשמה כנדרש לשנת הלימודים תשע"ח.

מידע כללי

התכנית לתואר שני בהתפתחות הילד  ממוקמת  בבנין רבין קומה 6 חדר. 

להלן מספרי טלפונים וכתובות דואר אלקטרוני היכולים להיות לך לעזר:

א. ראש התכנית  – ד"ר תרצה יואלס

ב. יו"ר וועדת המ.א. –  ד"ר אפרת שר-צנזור

ג. עוזר מנהלי לראש התכנית  ומרכזת לימודי התואר השני – אורלי דובנוב

    טל: 04-8249074, כתובת דוא"ל: odubnov@univ.haifa.ac.il

מספר הפקס                                       04-8253896 .

מזכירות הרשמה לתארים מתקדמים     04-8240663/04-8249103.

מדור שכר לימוד                                  04-8240667      

מרכזיית האוניברסיטה                         04-8240111      

מידע כללי על מבנה הלימודים בתכנית

התכנית בהתפתחות הילד מתקיימת בשני מסלולי לימוד: מסלול א' (עם תזה ) ומסלול ב' (פרויקט גמר).

מסלול א' עם תיזה

משך הלימודים בתכנית הוא עד שלוש שנים, הכוללות לימוד בקורסים וביצוע עבודת גמר מחקרית (עבודת תזה)המהווה 50% מהציון הסופי לתואר.

היקף הקורסים הוא 32 שעות לימוד סמסטריאליותמתוכם 24  שש"ס קורסי חובה ו- 8 שש"ס קורסי בחירה.

מתוך 32 שעות הלימוד הסמסטריאליות על הסטודנט להשלים 2 קורסים של סמינריון מחקר.

על מנת להיות זכאי להתקדם במסלול זה חייב הסטודנט להשיג:

1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בקורסי השנה הראשונה.

2. הצעת תזה מאושרת עד תחילת שנה ב'.

3. במידה והצעת התיזה לא תוגש עד תחילת סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודים  ועדת מ.א. תשקול                        

    את העברת הסטודנט למסלול ב'

מקרים חריגים יובאו לדיון בוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

מסלול ב' עם פרויקט גמר

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים, הכוללות לימוד בקורסים ופרויקט גמר.

היקף הקורסים הוא 40 שעות סמסטריאליות מתוכם 24 שש"ס קורסי חובה ו- 16 שש"ס קורסי בחירה. 

מתוך 40 שעות הלימוד הסמסטריאליות על הסטודנט להשלים 3 קורסים של סמינריון מחקר.

פרויקט סיום המהווה 25%  מהציון הסופי לתואר.

משך הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים. הלימודים יערכו במשך יום אחד בשבוע , יום חמישי  בקמפוס הנמל .

עבור תלמידים במסלול עם תזה עשויה להידרש שנה שלישית.

בסוף כל שנת לימודים יתקיימו דיוני הערכה על הישגי התלמידים ורמתם האקדמית.

במסלול א' תכלול ההערכה גם את התקדמותה של עבודת התיזה.

ועדת המ.א. תוכל להמליץ על העברת תלמיד ממסלול א' למסלול ב'.

 

בשני המסלולים חובה לסיים את חובות השמיעה עד תום השנה השנייה ללימודים !